ประวัติความเป็นมา


ประวัติความเป็นมา

          หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ เป็นสูตรที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ โดยสถาบันการศึกษาทั้งสอง ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมช่อแก้ว ชั้น 5 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ มีวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางวิชาการ สามารถปฏิบัติงานสายอำนวยการตำรวจ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และจรรยาบรรณวิชาชีพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีความรับผิดชอบตามบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศชาติเป็นสำคัญ

          ทั้งนี้ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ จัดการเรียนการสอนในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และเริ่มจัดการเรียนการสอนใน ปีการศึกษา 2557 เป็นปีการศึกษาแรก