ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ


ปรัชญา

          ซื่อสัตย์สุจริต สำนึกในหน้าที่ เป็นที่ศรัทธา บริการประชาชน

ความสำคัญ 

         พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและสมรรถนะตรงตามความต้องการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานภาครัฐ

         - พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการนำทักษะ ความรู้ ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาองค์การ

         - ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานขององค์การทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการสอน การบริการทางวิชาการ การวิจัย และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

         เพื่อพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังนี้

         - มีคุณธรรม จริยธรรม บุคลิกภาพดี มีจิตสาธารณะ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

         - มีความรอบรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพในศาสตร์ทางการบริหารงานตำรวจที่มีความสามารถในการปฏิบัติงาน และมีเทคนิคด้านบริหารองค์การ บริหารบุคคล บริหารการคลังและงบประมาณ ตลอดจนการบริหารแผนและโครงการ

         - มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาต่างประเทศ  เพื่อการบริหารงานตำรวจ

         - มีทักษะในการวิเคราะห์สถานการณ์ โดยประยุกต์ใช้ความรู้ เหตุผลและวิจารณญาณอย่างเหมาะสมเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ

 คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา

คุณลักษณะพิเศษ

ทางกาย
- การแต่งกายที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
- ใช้ท่าทางในการแสดงออกอย่างเหมาะสม
- สร้างบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับงานด้านอำนวยการและการบริการ
ทางวาจา
- ใช้วาจาสุภาพและเหมาะสมในการสื่อสารกับบุคคลทุกระดับ
- มีความสามารถในการอธิบายหรือสื่อสารในงานอำนวยการและการบริการ
- ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ
ทางใจ
- มีจิตสำนึกในการบริการประชาชน
- เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและการรู้จักให้อภัย
- มีความภาคภูมิใจในอาชีพของตนเอง
ศักยภาพอื่น
- แสวงหาความรู้ ช่างสังเกต
- ตัดสินปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- มีเทคนิคในการต่อรองและแก้ไขปัญหา